Ekonomi Nedir?

Ekonominin önemi: Ekonomi, sınırsız insan ihtiyaçlarının sınırlı kaynaklarla karşılanmasının yollarını arayan bir tercih bilimidir. Tercih bilimi ne demektir peki? Dünya üzerindeki kaynaklar sınırlı iken insan ihtiyaçları sınırsızdır. Sınırlı olan kaynaklarla sınırsız insan ihtiyaçları arasında bir dengesizlik söz konusudur. Ekonomi, bu dengenin nasıl kurulacağını araştırır. Durum böyleyken ilk şart bir tercih yapmaktan geçer. Ekonomi işte bu tercihin doğru yapılması için yollar arar bu yüzden bir tercih bilimidir. Ekonomi esas olarak insanın mal ve hizmet üretimiyle, değişimiyle ve kullanımıyla daha çok ilgilenir.
Hangi mallar ve hizmetler, nasıl ve kimler için üretilecek? Hangi malların ve hizmetlerin üretileceğine kim karar verecek ? Bu soruların cevabı ekonominin temelini oluşturur. Bu soruları cevaplayanın ekonomi olduğunu varsayarsak ekonomi bir tahsis bilimidir.

Yani mevcut kaynakların çeşitli kullanım alanları arasındaki dağıtımının nasıl yapılacağını araştırır.

Toplumların temel amacı bireylerin hayat standartlarının yükseltilmesi yani refah düzeylerinin arttırılmasıdır. Bunu başarabilmenin ilk şartı üretilen mal ve hizmet miktarının sürekli olarak artması yani ekonomik büyümenin sağlanmasıdır. Ayrıca büyümenin yanı sıra istikrarın da sağlanması gerekir. Ekonomik istikrar iki ayaklıdır. Fiyat istikrarı ve istihdam. Bu ayaklardan ilki olan fiyat istikrarı , enflasyon yani fiyat artışı ve deflasyon yani fiyatların düşmesi süreçlerinin gerçekleşmemesi demektir. İkinci ayak olan tam istihdam ise iş arayan herkesin iş bulması demektir. İşte ekonomi bu amaçların yani büyümenin ve ekonomik istikrarın sağlanmasını da kendisine temel inceleme konusu edinmiştir. Ekonominin iki alt bölümü vardır. Mikro ekonomi ve makro ekonomi. Mikro ekonomi; bireylerin, hane halkının ve firmaların seçme ve karar alma süreçlerini analiz eden bir alt daldır.

Birey, hane halkı üretilen mal ve hizmetlerin hangilerini ve tercihlerinden ne kadar satın alacaklarına karar verirler. Firmalar da hangi mal ve hizmetleri ne miktarda nasıl üreteceklerine karar verirler.

Üretilen mal ve hizmetleri kimler satın alacak? Neden geliri yüksek olanlar geliri düşük olanlara göre daha fazla mal ve hizmet satın alır? Ya da bu dağılım hangi kriterlere göre yapılır? Yoksulluk nedir neden vardır? Gelir dağılımı nasıl daha adil hale gelir? İşte bu soruların cevabını araştıran alt bilim dalı mikro iktisattır.

Makro ekonomi, milli gelir, enflasyon, istihdam – işsizlik, toplam talep-arz, ödemelere bilançosu gibi mikro ekonomiye göre daha geniş kapsamlıdır.

Yani, mikro iktisat tek tek mal ve hizmet fiyatlarını örneğin; bir romanın fiyatı, dolmuş parası, ekmek parasını imcelerken makro iktisat toplamlar bazında ya da ortalama fiyat düzeyi örneğin; tüketici fiyatları ya da enflasyon oranı gibi konuları inceler.

Tabi ki ekonomi bunlarla sınırlı değildir. Daha bir çok ilgi alanı vardır. Ekonomik büyüme, ekonomik kalkınma, çalışma ekonomisi, finans, kamu ekonomisi, uluslararası ekonomi gibi.

Yorum yapın