Hukukta Bilinmesi Gereken Kelimeler Neler?

Türkçeyi sadeleştirme çalışmaları kapsamında hukuku hukuk yapan bazı terimlerde bundan faydalanmakta . Hal böyle olunca hukukun belkide göz korkutucu kelimeleri sadeleştirme uğruna basite kaçmaktadır . Bu yazımızda şahsımızca gerekli gördüğümüz birtakım kelimelerin unutulmaması konusunda sizlerle paylaşımda bulunmak istedik .

Acir: Kiraya veren kimse
Aciz: Şahsın borçlarını ödeyemeyecek durumda olması
Adem-i İfa: Yapmamak, Yerine getirmemek
Adem-i İştirak: Katılmamak
Ağlep: Kuvvetli , büyük
Ahar: Üçüncü kişi
Ahval: Durumlar , Haller
Akar: Taşınmaz mal
Akamet: Neticesizlik , iktidarsızlık
Alâkadar: İlgili , İlişkili
Alât: Alet , Araç
Aleniyet: Açıklık
Amme: Kamu
Âri: Boş , Çıplak , Arınmış
Ayn: Para dışı kazanılan servet
Beraat: Aklanma
Beyyine : Delil
Bilakis: Tam tersine ,Aksine
Cebir : Zorla
Cevâz: Onay
Dâyin: Borç veren , Alacaklı
Ehil: ehliyeli , hak sahibi olan
Ehl-i Vukûf: Bilirkişi
Etfal: Çocuklar, Sübyanlar
Fahiş: Yüksek , Aşırı
Haiz: Sahip , Elde Bulunduran
Hedm: Harap etme
Hukuki Tağyir:Kendi malı olmayan eşyanın özelliğini değiştirme sonuca mala sahip olma
Hücceet: Senet , Delil
İcbar: Zorlamak
İlga: Yürürlükten kalkma
İrtihan: Rehin olarak alma
İzbar: Açıklama
Mahsup: Hesaba dahil etmek
Mamelek: Malvarlığı
Meşhudat : Şahitlik
Muris: Miras bırakan
Müflis: İflas eden kişi
Münkir: İnkar Eden
Mümeyyiz: Ayırt Etme gücüne haiz olan
Nevi: Cins
Nümune: Örnek
Siyanet: Koruma
Talimatname: Yönetmelik
Tebellüğ: Tebliğ edilen yazıyı imza ile alma
Tecdit: Yenileme
Temyiz Kudreti: Ayırt etme gücüne sahip olan
Tenâküz: Çelişki
Tereke: Mirasçılara kalan malvarlığı
Ulak: Haberci
Varaka: Belge, yazılı kağıt
Vâris:Mirasçı
Velev: Olsa bile
Zuhur Etmek: Ortaya çıkmak

Derlememizde yer alan kelimelerin çoğu Hukuk kitaplarımızda yer alsada kolayına kaçıp sadeleştirilmiş şeklini akıllarımıza kazıyoruz . Çoğu önemli kelimeleri bir araya getirdik , umarım yazımız faydalı olmuştur .

Yorum yapın