İskitler Kimdir?

En tartışmalı boylardan birisi olan ve ilk Türk Kadın Hükümdarı Tomris Hatun’un kocası öldükten sonra başına geçtiği İskitler, İskit, Kimmer ya da Skita toplulukları olarak da bilinirler. Anadolu’ya çok öncelerden gelen Türk boylarındandır.

İlk ortaya çıktıkları coğrafya Türkistan’dır. Türkistan bir dış adlandırma olduğu için burada ortaya çıkan boylar için tam Türk demek yanlıştır. Ama İskitler ve Kimmerler Türk kültür çevresine dahildir. MÖ 1200’lü yıllardan itibaren takip edilebiliyorlar hatta Çin kayıtlarında İskit ve Kimmer adı çok daha erken dönemlerde vardır.

Trans – Avrasya

MÖ 9. yy. ‘da Türkistan’ın en güçlü boylarından biridir. Batıya doğru hareket etmişlerdir. Kafkasya, Karadeniz ve Orta Avrupa’ya kadar ilerlemişlerdir. Bunların tüm adına da Trans-Avrasya adı verilmiştir. Göç edenlerden bir kısmı güneye göç ederek Anadolu’ya giriş yapmışlardır. Göç ettikleri her bölgeye tam olarak hâkim olmuşlardır. Bu göç esnasında sadece Anadolu’da ve Trans-Avrasya’da değil Ural bölgesinin tümünde, Kafkasya’da tüm coğrafyada hâkimiyet sağlamışlardır.

İskitya

Artık tam olarak İskitya olarak adlandırılmışlardır. İskitler ve Kimmerler göç ettikleri coğrafyanın siyasi yapısını da değiştirmişlerdir. Karadeniz ve bugünkü Gürcistan’a hâkim olan Kolhis Krallığını ortadan kaldırmışlardır. Burada ilk şehirlerini kurmuşlardır. Urartu ve Asur devletleri ise bu dönemde Doğu Anadolu’ya hâkimdirler.

İskit devleti, Urartu ve Asurlar ile çatışmaya girmiştir. İlk savaş kayıtlarına MÖ 900’lü yıllarda rastlanmaktadır. Bu çatışmaların temel noktası ise bugünkü Suriye topraklarının ele geçirilmesidir. Savaşlar sayesinde İskit ve Kimmer adları MÖ 715 tarihli Asur kayıtlarına girmiştir. Bu kayıtlara göre MÖ 709 yılında İskitler büyük kitleler halinde Doğu Anadolu’ya giriş yapmışlardır ve o zamanki adlarıyla Çukurova, Maraş, Malatya, Toroslar civarında toplam 24 şehirde egemenlik sağlamışlardır. Anadolu’da
yarattıkları büyük baskı ile Urartularla da savaşmışlardır. Bu mücadeleler Asur Devleti yıkılana kadar devam etmiştir. Daha sonra İskitler Frigya Krallığını hedef alarak Diyarbakır İskitlerin eline geçmiş ve İç Anadolu tamamıyla İskit egemenliğine girmiştir. Frigya ortadan kalktıktan sonra Lidya’da İskit idaresine girmiştir. Böylece Anadolu’da bağımsız bir İskit devleti kurulmuştur.

Bu devlet güneyde Torosları almış ve kuzeydeki sınırları da Sinop’a kadar ulaşmıştır. Bu İskit egemenliği sonucunda İskitya’dan Anadolu’ya yeni İskit göçleri başlamış hatta bu göçlerin önemli kısmı bugünkü Suriye’ye yönelmiştir. Bu gelişmeler itibariyle Ön Asya’da 3 temel devlet oluşmuştur. İskit, Babil ve Med devleti. İskitler Anadolu tarihini tamamen değiştirmişlerdir. Bu göçler o
kadar yoğun olmuştur ki MÖ 6. yy ‘da Med devleti ortadan kalkmıştır.

Böylece bölgede İskit nüfusu tamamen kalıcı hale gelmiştir. Anadolu’daki siyasi birliği de doğudan başlayarak Orta Anadolu’ya kadar sağlamışlardır. Ermeni kayıtlarında da İskitlerden sıkça bahsedilmiştir. Bu kayıtlara göre İskitler, Çoruh Nehrinin geçtiği tüm coğrafyada egemenlik sağlamışlardır. Bu egemenlik MÖ 360 yılına kadar sürmüştür.

Sonuç

Sonuç olarak Kafkasya’da ilk şehirlerini kurmuşlar ve Anadolu’nun sosyopolitiğini değiştirmişlerdir. Her bulundukları yeri şehirleştirmişlerdir. Güçlü bir orduya sahip oldukları için bastıkları her toprağı almışlardır.

Yorum yapın