Muallim Naci Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri, Hakkında Bilgi

Osmanlı, şair ve yazar. Tanzimat döneminin önde gelen sanatçılarındandır.

İstanbul’da doğdu, 13 Nisan 1893’te aynı kentte öldü. Asıl adı Ömer’dir. Babasının 1857’de ölmesi üzerine Varna’da dayısının yanında yaşadı. Bir süre medreseye devam ettiyse de, öğrenimi düzenli olmadı. 1867’de Varna Rüştiyesi’nde ikinci muallim olarak çalışmaya başladı. Varna mutasarrıfı Sait Paşa’mn kâtibi olarak Rumeli ve Anadolu’nun çeşitli yerlerini gezdi.

Bu dönemde Naci mahlasıyla şiirler yazdı. Daha sonra İstanbul’a yerleşerek gazeteciliğe başladı. 1883-1885 arasında Ahmet Midhat Efendi’nin çıkardığı Tercüman-ı Hakikat gazetesinde çalıştı. 1887’de Mecmua-i Muallim adlı edebiyat dergisini çıkardı. Bir süre de Galatasaray Lisesi ve İstanbul Darülfünunu Hukuk Mektebi’nde edebiyat öğretmenliği yaptı.

Muallim Naci, Divan edebiyatının nazım biçimlerinin tümünü denemiştir. En çok gazel, kıta ve mesnevi türlerinde yazmıştır. Divan edebiyatının kurallarına pek bağlı kalmamıştır. Kayınpederi Ahmet Midhat Efendi’nin çıkardığı Tercüman-ı Hakikat gazetesinden ayrıldıktan ve Recaizade Mahmut Ekrem ile kafiyenin gözle mi yoksa kulakla mı algılanması gerektiği konusunda giriştikleri ünlü “abes-muktebes” tartışmasından sonra eski tarzın temsilcisi olarak gösterilmiştir. Özellikle eski şiir geleneğini sürdürmüş olan Hersekli Arif Hikmet Bey, Leskofçalı Galip ve Yenişehirli Avni Bey’i savunmuş, Tanzimat’ın yenilikçi olarak anılan yazar ve şairlerine karşı çıkmıştır. İleri yaşında öğrendiği Fransızca’nın da yardımıyla Batı şiirini incelemiş, Batı nazım biçimleriyle otuz beş kadar şiir yazmıştır.

Muallim Naci çeşitli yazılarında Türk dilinin yalınlaştırılması ve dile açıklık getirilmesi gerekliliğini savunmuş, dilin özgürlüğünü, korunmasını, ulusallığım vurgulamış, özellikle bir dil cemiyeti kurulmasının üzerinde durmuştur.

ESERLERİ (başlıca):

 • Şiir:
  • Ateşpare, 1883;
  • Şerare, 1884;
  • Füruzan, 1885;
  • Sümbüle, 1889.
 • Eleştiri:
  • Muallim, 1886;
  • Demdeme, 1887.
 • Anı:
  • Ömer’in Çocukluğu, 1889;
  • Medrese Hatıraları, 1884.
 • Sözlük:
  • Lügat-iNaci, 1890.
 • Araştırma:
  • Esâmi, 1890;
  • Osmanlı Şairleri, 1889;
  • İstilahat-ı Edebiyye, 1889, (yeni harfle, 1983).
 • Mektup:
  • Muhaberat ve Muhaverat, 1883;
  • Şöyle Böyle, 1884;
  • Mektuplarım, 1885.
 • Oyun:
  • Heder, (ö.s.), 1908.

Yorum yapın