Windows Sorunları Uzaktan Çözme

Microsoft’un internet bazlı uzaktan kumanda araçları, başka bir şehirde bulunan PC’nin sorunlarını bile kolayca çözmenize olanak tanıyor. İşte o araçları kullanmanın yolları.

ister bilişim teknolojile ri uzmanı ister sosyal çev renizin bilgisayar dahisi olun, en büyük sorununuz problemli PC’ye ulaşmak olacaktır. Şansını za Microsoft, internet tabanlı se çeneklerle sorunlu sisteme bağ lanmayı basit hale getiriyor.

Microsoft’un Uzaktan Kontrol Yardımcısı, Uzaktan Masaüstü Bağlantısı ve Sorun Çözme Adım ları Kaydedicisi ile klavyenizin ba şından, baş belası PC’yi kontrolü nüz altına alabilirsiniz. Bu araç lar ile gösterdiğiniz çözüm yolun da ilerleyemeyen, menüleri veya araçları kullanmayı bilmeyen ar kadaşlarınıza da yardımcı olabilir siniz. Denetim Masası’nda körlemesine dolaşmak yerine, bunun ötesine geçip sorunları kontrolü nüzün altına alır ve çabucak çözersiniz.

Uzaktan yardım

Uzaktan Yardım Seçeneği ile gü venilir şekilde; ailenizin ve diğer yakınlarınızın sorunlarının üste sinden güvenli bir şekilde gelebi lirsiniz.

Çoğu yardım aracının aksine Uzaktan Yardım, kullanıcının Windows tabanlı PC’sini interne te açmaya ihtiyaç duymaz. Böy lece her önüne gelen bilgisaya ra bağlanamaz. Sorun yaşayan kullanıcı Uzaktan Yardım istedi ği göndermek ve gelen çağrıyı onaylamak zorundadır. Bu araç 2001 yılından, Windows XP’den beri mevcut. Fakat XP’den ge çirdiğini söyleyebiliriz. Windows 7 İşletim sistemi altında, “Yardım ve Destek” simgesini tıklayın, daha sonra da “Daha fazla Yardım” menüsüne girin. Şimdi “Uzaktan Yardım” menüsüne sıçrayın. Daha önceki Windows sürümlerinde “Uzaktan Yardım”ı bulmak İçin se “Yardım ve Destek” menüsüne başvurmanız gerekiyor. Uzaktan Yardım açıldığında, ya zılım size “nasıl yardım istediğinizi” soracaktır ve seçenekler suna caktır. Yardımın tarzı ve biçimi za mana göre değişebilir. XP’de, se çenekleriniz hızlı mesajlaşma ve e-posta ile sınırlı. Windows 7’de ise e-posta mesajı yollayabilir, İM eklemesi yoluyla davetiye iletebilir veya “Kolay Bağlantı” seçeneğini kullanabilirsiniz.

E-posta opsiyonunu seçmek, kulla nıcının o anki e-posta sunucusunu açacak ve yardım postası oluştu racaktır. Yardımcı olacak kullanıcı lara sunulmak üzere dosya eki de yaratılacak. Windows XP ve Vis ta; yardımcıya bağlanmak üzere şifre yaratma isteği sunacaktır. Windows 7 ise kendi şifresini (çok daha güvenli bir şifre yapısı) oluşturacaktır.

Daha sonra siz (yani yardımcı) e-postayı alacaksınız, ekteki dos yaya tıklayacaksınız ve karşınız daki PC’ye bağlanmak için şifreni zi gireceksiniz. Bu noktada sizden yardım isteyen kişi isteği onaylaya cak, bağlantıyı sağlayacak ve ma- saüstündeki her şeyi görebilmeniz İçin izin verecektir. Uzaktan Yardım bağlantısı kurul duğu zaman, aynı masaüstünü gözlemleyebileceksiniz. Sohbet fonksiyonu ile an ve an iletişim ku rup, sorunu bulabileceksiniz.

Uzaktan Masaüstü bağlantısı

Uzaktan Yardım, bir kerelik kul lanımlarda ve temel sorunlarda son derece faydalı fakat yardım işi “düzenli” hale geldiyse. Uzaktan Masaüstü Bağlantısını kullanmak ta fayda var. Bu, çok yönlü Windows aracı uzaktan kontrol için birebir ve Sistem Yöneticilerinin, önemli sorunları çözmesi yönün de çok yararlı.

Uzaktan Masaüstü Bağlantısı’nı ve sorunlu bilgisayarla İletişim kur madan önce gözden kaçırmama nız gereken şeyler var: PC, bu tür bağlantıları yapabilecek şekil de ayarlanmalı. Windows Vista ve Windows 7’de “Bilgisayarım”a sağ tuşla tıklayın ve “Özellikler” menüsünü seçin. Ya da Dene tim Masası’ndan Sistemi seçip, “Özellikler”! seçip “Uzaktan ileti şim” simgesini tıklayabilirsiniz. Uzaktan iletişim seçenekleri sayeslnde, bağlantıya izin verebilir veya izni kaldırabilirsiniz. Yöneticiler ayarların tümüne ulaşabilir ve Uzaktan Masaüstü Bağlantısı açık durumdadır. Yönetici konumun da olmayan kullanıcıları, çembe rin içine dahil edebilir ve onları bu menüden ekleyebilirsiniz. Uzak tan Masaüstü Bağlantısı, gerekli atamaları yapıp adresleri belirle yecektir.

Başlangıç/Tüm programlar/Ak sesuarlar/Uzaktan Masaüstü Bağlantısı’nı tıklayın. Uzaktan Ma saüstü Bağlantısı’nda İP adresini girebilir veya bağlantı kurmak is tediğiniz Bilgisayarın adını seçebi lirsiniz. Süreç başladığında, yazılım geçerli bir kullanıcı adı ve şifre belirlemenizi isteyecektir. Elbette daha önceden referans ataması yapmadıysanız…

Windows Server 2003 ve Ser ver 2008 işletim sistemleri, uzaktan bağlantı için çoklu kullanı cı destekleri geriyorlar fakat masaüstü sistemleri aynı anda tek bağlantıya izin veriyorlar. Uzaktan Masaüstü Bağlantısı, Uzaktan Yardım’ın aksine, yerel kullanıcıla rın Masaüstü’nü görmesine izin vermez. PC’sinin başında oturan kişi, Uzaktan Masaüstü bağlantı sısırasında “siyah ekran” ile karşılaşacaktır.

Yorum yapın